Skip to content

PLATFORMOS TAISYKLĖS

 1. KAS MES ESAME?

  1. Hikos (www.hikos.eu) yra platforma (toliau – Hikos arba Platforma), skirta žemės ūkio veiklų ir resursų valdymui. Platformos nariai – įmonių atstovai, ūkininkai ar ūkių valdytojai joje gali matyti savo laukus, planuoti darbus, kurti sėjos, tręšimo, kūlimo, purškimo ir pan. užduotis kitiems Platformos nariams, pavyzdžiui, agronomams, rangovams, konsultantams (toliau– Nariai). 

  2. Platformą valdo ir Platformos paslaugas teikia UAB Hikos, juridinio asmens kodas 306032221, registruotos buveinės adresas Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius, Lietuva (toliau – mes arba Platformos savininkas). Su mumis susisiekti galite šiais kontaktais:

Tel.: +370 652 88874
El. paštas: info@hikos.eu
Adresas: Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius

 1. Mes teikiame Platformos paslaugas, t. y., veikdami kaip tarpininkas, suteikiame galimybę Nariams valdyti resursus, suteikdami jiems informaciją iš integruotų sistemų (klimato stebėjimo, palydovų, GPS, žemės ūkio technikos ir kt.) ir/ ar leisdami perkelti duomenis iš trečiųjų šalių, visus duomenis apibendrinti ir analizuoti, bei suteikdami galimybę (jiems taip nusprendus savo nuožiūra) suteikti prieigą prie šių duomenų kitiems Nariams, ar naudojantis Platformos funkcionalumais perduoti duomenis valstybės ar savivaldos institucijoms. 

 2. Platformos savininkas užtikrins, jog Platforma būtų pasiekiama Nariams 99 procentus laiko per metus. 

 3. Mes teikiame Platformos paslaugas išskirtinai tik verslo subjektams (B2B) ir Nariais nėra ir negali tapti vartotojai. Hikos nėra atsakinga už tai, kaip Nariai naudoja Platformoje gautus duomenis, arba už patarimus ar informaciją, kurią Nariai teikia vieni kitiems.

 4. Jūsų pateiktus duomenis mes tvarkome Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

 1. KĄ REIŠKIA ŠIOS TAISYKLĖS?

  1. Taisyklės sudaro susitarimą tarp mūsų (Platformos savininko) ir Jūsų, pagal kurį mes suteiksime Jums galimybę tapti Platformos Nariu. 

  2. Jūs turite teisę naudotis Platforma tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Platformos savininku, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, naudotis Platforma negalite. Registruodamiesi Platformoje, Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ir / arba turite įgaliojimus Platformoje atstovauti Narį (juridinį asmenį). 

 2. NARIO APLINKA IR JOS SUTEIKIAMOS TEISĖS

  1. Norėdamas tapti Platformos Nariu, turite pateikti Platformoje prašomą tikslią ir išsamią informaciją apie Jūsų valdomą ar atstovaujamą įmonę ar ūkį, susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika bei Platformoje pasirinkti prenumeratos versiją.

  2. Tam, kad galėtumėte naudotis Platformos paslaugomis ir funkcionalumais, Jūs turite susikurti Nario aplinką Platformoje (toliau – Aplinka).

  3. Nariai yra atsakingi už visus per Jų Aplinką atliekamus veiksmus, todėl turi pasirūpinti savo slaptažodžių ar kitų duomenų, kuriais galima prisijungti prie Nario Aplinkos, saugumu. Vis dėlto, jei Narys pastebi, jog kažkas neleistinai naudojasi Jo Aplinka, Jis turi nedelsdamas susisiekite su Platformos savininku.

  4. Narys Aplinkoje gali keisti kai kuriuos duomenis savo nuožiūra, redaguoti, atnaujinti, papildyti informaciją apie save ar savo veiklą. Įvesdamas duomenis, Narys privalo užtikrinti, kad nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų ir/ar teisės aktų reikalavimų (pavyzdžiui, įkelia tik savo nuotrauką arba kitą nuotrauką ar vaizdą, jeigu turi teisę tai daryti).

  5. Platforma pati neredaguoja Nario pateiktos ar teikiamos informacijos ir netikrina jos teisingumo, atitikties teisės aktų reikalavimams. Narys yra atsakingas už jo Platformoje skelbiamą informaciją, atliekamus veiksmus bei teikiamus patarimus ar paslaugas. 

  6. Narys prie savo Aplinkos Platformoje gali suteikti prieigą (pridėti) kelis atstovus, pavyzdžiui, darbuotojus, konsultantus (toliau – Vartotojai). Registracijos metu Nario sukurta Aplinka turi administratoriaus teises. Narys prie savo Aplinkos pridėdamas Vartotoją nustato kokius leidimus atlikti veiksmus Nario Aplinkoje jam suteikia. Narys yra atsakingas už jo Paskyroje pridėtų Vartotojų Platformoje atliekamus veiksmus bei jų informavimą apie elgesį Platformoje. 

  7. Narys Platformoje gali pasidalinti savo Aplinkos informacija su kitais Nariais, suteikdamas jiems pasirinktas teises. 

  8. Narys Platformoje gali matyti informaciją apie savo ūkį iš palydovų bei ūkyje įdiegtų įrenginių, pavyzdžiui, pagal žemės ūkio technikos GPS duomenis, gauti pasiūlymus iš kitų Narių dėl ūkio veiklos gerinimo, procesų optimizavimo, matyti informaciją apie kitų Narių ar Vartotojų atliktas užduotis, paskirti jiems užduotis, gauti Narių pasiūlymus, persiųsti savo Aplinkos informaciją ir kt. 

  9. Narys, naudodamasis Platforma, informaciją iš savo Aplinkos gali perduoti valstybės ar savivaldos institucijoms deklaravimo ar ataskaitų teikimo tikslais, kredito teikimo įstaigoms ir kt. Platforma be Nario sutikimo neperduoda jo Aplinkos duomenų jokioms valstybinėms ar savivaldos institucijoms ir/ar kitiems asmenims ir/ar nesuteikia prieigos kitiems Nariams ar Vartotojams prie Aplinkos. 

  10. Nariai už naudojimąsi Platforma turi mokėti metinį mokestį pagal pasirinktą prenumeratą ir nurodomas sąlygas. 

  11. Tarp Platformos valdytojo ir Nario sudaroma sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Narys Platformoje pasirenka prenumeratą ir patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis bei Privatumo politika, ir galioja neterminuotai. 

  12. Narys turi teisę uždaryti savo Aplinką (nutraukti sutartį) vienašališkai ir nenurodydamas jokių priežasčių, pranešdamas apie tai Platformai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. El. pašto adresu info@hikos.eu. Tokiu atveju Aplinka uždaroma nuo minėto 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų termino pabaigos. 

  13. Nariui uždarius savo Aplinką (nutraukus sutartį) nepasibaigus metinės prenumeratos terminui, Nariui yra proporcingai grąžinama likusi (nepanaudota) jo metinės prenumeratos mokesčio dalis.

  14. Nariui nesumokėjus metinio prenumeratos mokesčio jo Aplinka yra uždaroma. 

  15. Uždaryta Nario Aplinka saugoma 4 (keturis) metus, paskui ji yra ištrinama. Narys šiuo metu galės prisijungti prie Paskyros, tačiau ja galės naudotis tik vėl sumokėjęs metinį prenumeratos mokestį. 

 3. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  1. Platformoje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Platforma, mobilioji programėlė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Platformoje, mobilioje programėlėje bei interneto svetainėje, bet kurio Platformos, mobilios programėlės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Platformos savininkui ir/ar kitiems asmenims. 

  2. Platformos savininkas Jums suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę (licenciją) naudotis Platforma, mobiliąja programėle ir interneto svetaine ir su jais susijusia intelektine nuosavybe išskirtinai Platformos naudojimo šiose Taisyklėse numatyta apimtimi tikslais.

  3. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

  4. Jūs įsipareigojate nebandyti tirti ar tikrinti bet kurios sistemos ar tinklo, naudojamo Platformos teikimui, pažeidžiamumo, nepažeisti jokių saugumo ar autentifikavimo priemonių, nebandyti iššifruoti, dekompiliuoti (reverse engineer), ardyti ar modifikuoti programinės įrangos ar duomenų bazių, naudojamų Platformos veikimui.

  5. Jūs neturite teisės naudoti Platformos tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Platformos ar su ja susijusios programinės įrangos tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Platforma.

 4. ATSAKOMYBĖ

  1. Naudodamiesi Platforma, Jūs turite pateikti visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją. 

  2. Jūs esate atsakingi už Jūsų Aplinkos vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Jūsų Aplinkos Platformoje, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų Aplinkos vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Platformos savininku.

  3. Mes turime teisę laikinai sustabdyti Jūsų Aplinkos naudojimą, jeigu turime įtarimų, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų Aplinka arba gauname atitinkamus valstybės institucijų ar teismo nurodymus. 

  4. Mes turime teisę vienašališkai, įspėję Jus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nutraukti su Jumis sutartį ir visam laikui uždaryti (užblokuoti) Jūsų Aplinką, jeigu Jūs pažeidžiate Taisyklių nuostatas ir neištaisote pažeidimo per protingą terminą nuo mūsų pranešimo. 

 5. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

  1. Mes galime kartas nuo karto dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, teisės aktų pasikeitimo, Platformos veikimo/funkcijų pakeitimo ir kt.) keisti šias Taisykles. Jeigu keičiame Taisykles dėl kitų priežasčių, apie tokį pakeitimą Jus informuosime iš anksto, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, kad turėtumėte galimybę susipažinti su atnaujintomis Taisyklėmis ir nuspręsti dėl tolimesnio naudojimosi Platforma ar Aplinkos uždarymo. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Platformoje.

 6. KITOS SĄLYGOS

  1. Šios Taisyklės yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

  2. Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  3. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Platformai – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Aplinkoje nurodytu el. pašto adresu).

  4. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2022-05-03.


PRIVATUMO POLITIKA

Mes, UAB Hikos, žinome, kad Jums rūpi, kaip naudojama ir dalijamasi Jūsų duomenimis, ir mes į Jūsų privatumą žiūrime atsakingai. Manome, kad galime padėti Jums užtikrinti savo gerovę, rūpindamiesi Platformoje pateikiamų Jūsų duomenų sauga. Pažadame niekada neparduoti Jūsų duomenų ir suteikti Jums skaidrumą apie tai, kaip Jūsų duomenys yra naudojami, ir kontrolę, su kuo jais norite dalintis. Suprantame, kad, patikėdami mums savo duomenis, priimate Jums reikšmingą sprendimą, o šios informacijos apsauga yra svarbi mūsų verslo dalis.

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi Taisyklėse numatytą reikšmę.

 1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB Hikos (toliau – Hikos) tvarko Jūsų asmens duomenis, jums naudojantis Platforma, kuri yra pasiekiama kaip mobilioji programėlė ir interneto svetainė ar kitomis paslaugomis. 

 1. APIE HIKOS

UAB Hikos, juridinio asmens kodas 306032221, buveinės adresas Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius, el. pašto adresas: info@hikos.eu, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. 

 1. KOKIUS DUOMENIS TVARKO HIKOS?

Jums naudojantis Platforma Hikos tvarko šių tipų Jūsų duomenis: 

 1. Agro duomenys reiškia be kokius žemės ūkio duomenis, kurie yra plačiai suprantami žemės ūkio pramonėje, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų agronominiais duomenimis, taikymo duomenimis, taip pat klimato, derliaus, sąskaitų faktūrų, sėjos, dirvos, mašinų, kainodaros, grūdų pardavimo, orų, žemės ūkio produktų ar paslaugų, duomenimis, kuriuos naudojate ir perkate iš mūsų ar kitų šalių.

 2. Finansiniai duomenys reiškia bet kokią kredito, finansinę ar mokėjimo informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, turtą ir įsipareigojimus, banko sąskaitų numerius, kredito kortelių numerius, kredito istoriją, darbo istoriją, pajamų šaltinius, mokėjimų istoriją, mokėjimo nuostatas ir socialinio draudimo numerį. Pastaba: Finansiniams duomenims, kuriuos pateikėte arba mes surinkome apie Jus iš trečiųjų šalių, susijusių su kredito paraiška ar kitais tikslais, gali būti taikomos papildomos juose išvardytos sąlygos.

 3. Nario turinys reiškia bet kokį ir visą tekstą, grafiką, logotipus, įrankius, nuotraukas, vaizdus, iliustracijas, garso ir vaizdo įrašus, animaciją, kurį pateikiate naudodamiesi Hikos paslaugomis. 

 4. Asmens duomenys reiškia bet kokią Hikos apie fizinį asmenį renkamą informaciją, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima tokią informaciją, kaip asmens vardas, pavardė, adresas, nuotrauka ir kt.

 1. KOKIAIS TIKSLAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME? 

Hikos tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais: 

 1. Jūsų Aplinkos Platformoje sukūrimo tikslu

Jūsų Aplinkos Platformoje sukūrimo tikslu arba Jūsų kaip Nario atstovo (Vartotojo) pridėjimo prie Nario aplinkos tikslu Hikos tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, (jeigu Jums taikoma) telefono numeris, šalis, rajonas, miestas. Taip pat renkami šie duomenys (jeigu Jums taikoma): ūkininko numeris, valdos numeris, purškimo pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas, purškimo pažymėjimo Nr. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu bei yra saugomi 4 (ketverius) metus nuo Nario Aplinkos uždarymo dienos. . 

Naudodamiesi Platforma, aukščiau nurodomus asmens duomenis, Platformos naudotojo duomenis, agro ir finansinius duomenis savo pasirinkimu galite atskleisti kitiems Platformos naudotojams bei valstybės ar savivaldos institucijoms. Hikos savo iniciatyva tokių duomenų be Jūsų leidimo neperduos kitiems nariams ar jokioms institucijoms ar įstaigoms. Jūs nusprendžiate, kam ir kokius duomenis atskleisti, naudojantis Hikos paslaugomis. 

 1. Jūsų naudojimosi Platforma tikslu

Jūsų naudojimosi Platforma tikslu, tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, informacija apie laukų, resursų, kultūrų ir narių administravimą. automatiškai yra renkami šie metaduomenys: informacija apie įrenginį (įskaitant aparatinės įrangos tipą, operacinę sistemą ir jos versiją ir kt.), informacija apie naudojimąsi Platforma (naudojimo dažnumas, patirtos problemos ir kt.). Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 4 (ketverius) metus nuo Nario Aplinkos uždarymo dienos.

Naudodamiesi Platforma, aukščiau nurodomus asmens duomenis, nario, agro ir finansinius duomenis savo pasirinkimu galite atskleisti kitiems Platformos naudotojams bei valstybės ar savivaldos institucijoms. Hikos savo iniciatyva tokių duomenų be Jūsų leidimo neperduos kitiems platformos naudotojams ir jokioms institucijoms ar įstaigoms. Jūs nusprendžiate, kam ir kokius duomenis atskleisti, naudojantis Hikos paslaugomis. 

 1. Komunikacijos su Platformos naudotojais tikslu 

Hikos Jums gali siųsti informaciją ar pranešimus į Jūsų el. pašto adresą, ar informuoti apie juos Platformoje, apie Platformos pasikeitimus, atnaujinimus, sutrikimus ir kt. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 4 (ketverius) metus nuo Nario Aplinkos uždarymo dienos.

Jeigu iškilus problemoms ar klausimams kreipiatės į mus dėl Platformos veikimo, Jūsų pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitus užklausoje pateikiamus asmens duomenis Hikos tvarkys teisėto intereso užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę pagrindu. Komunikacijos su Platformos Nariais ir Vartotojais (klientų aptarnavimo) tikslu asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 (vienerius) metus po komunikacijos pabaigos. 

Problemų sprendimo tikslu Hikos gali perduoti Jūsų asmens duomenis kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris paslaugų teikėjams, kurie gali atvykti į Jūsų ūkį ir išspręsti problemas ar įdiegti papildomą įrangą. Apie tai Jūs būsite informuoti. 

 1. Mokėjimo už Platformos paslaugas tikslu

Mokėjimo už Platformos teikiamas paslaugas tikslu Hikos tvarko šiuos asmens duomenis: banko sąskaitos informaciją. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir įstatyminės prievolės (išrašyti sąskaitas) pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų. 

Mokėjimo vykdymui reikalingi Jūsų duomenys gali būti perduodami finansų įstaigai mokėjimo vykdymui užtikrinti. 

 1. Mokymų ir konferencijų organizavimo tikslu

Hikos organizuoja konferencijas ir mokymus Platformos Nariams apie Platformą ir kitas Hikos teikiamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, įmonė, el. pašto adresas, telefono numeris, atvaizdas (jeigu sutinkate, o renginio metu yra filmuojama arba fotografuojama). Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo renginio pabaigos. Jeigu sutikote, jūsų atvaizdas bus tvarkomas sutikimo pagrindu bei yra saugomas 2 (dvejus) metus nuo renginio dienos.

 1. Statistinės informacijos apie Platformos naudojimą tikslu

Hikos norėtų Jus informuoti, kad Hikos turi teisėtą interesą panaikinus bet kokias sąsajas su asmeniu ir asmens duomenimis, Platformoje esančius duomenis tvarkyti statistikos ir analizės tikslais, siekiant pagerinti Platformos funkcionalumą ir kokybę bei sukurti naujas paslaugas, laikydamasis teisės aktų reikalavimų. Hikos užtikrins, kad tokia veikla netrikdytų Platformos sistemos veikimo ir nekeistų tvarkomų asmens duomenų.

 1. DALINKITĖS SAVO DUOMENIMIS SU KITAIS PLATFORMOS NARIAIS 

Atkreipkite dėmesį, kad Platforma leidžia Nariams dalintis savo duomenimis su kitais Nariais, pavyzdžiui, agronomais, ekspertais, konsultantais ir kt. bei valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis. Prieš bendrindami duomenis įsitikinkite, kad bendrinimo nustatymai sukonfigūruoti pagal Jūsų pageidavimus. Jei dalijatės savo duomenimis su kitais, suteikiate jiems leidimą naudoti ir naudotis Jūsų nurodytomis teisėmis į Jūsų Aplinkos informaciją ir duomenis, kaip tai leidžia Platformos funkcionalumas. Hikos nėra atsakinga už tai, kaip kiti Nariai naudoja Jūsų duomenis, arba už patarimus ar informaciją, kurią jie teikia Jums, kai dalijatės savo duomenimis.

 1. KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Hikos, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Be Hikos naudojamų duomenų saugumo priemonių ir Jūs turite imtis veiksmų užtikrinti tinkamą Jūsų Aplinkos apsaugą. Jūsų Aplinka yra apsaugota slaptažodžiu Jūsų privatumui ir saugumui užtikrinti. Turite užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie savo Aplinkos ir savo duomenų, tinkamai pasirinkdami ir apsaugodami slaptažodį bei apribodami prieigą prie kompiuterio ar įrenginio ir naršyklės, atsijungę, kai baigsite prieigą prie Aplinkos.

 1. KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes nesidalijame Jūsų asmens duomenimis su jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. 

Laikantis BDAR reikalavimų ir esant teisėtam pagrindui, Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tretiesiems asmenims ar duomenų tvarkytojams, kurie turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. 

 1. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS? 

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Hikos vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

 1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. 

 1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

 1. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@hikos.eu;

 • siunčiant paštu adresu Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius;

 • atvykus į UAB Hikos, adresu Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

 1. ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime kartas nuo karto keisti šią Privatumo politiką. Apie tokį pakeitimą Jus informuosime iš anksto, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, kad turėtumėte galimybę susipažinti su atnaujinta Privatumo politika ir nuspręsti dėl tolimesnio naudojimosi Platforma ar Aplinkos uždarymo. Naujausia (aktuali) Privatumo politikos versija visada bus matoma ir pasiekiama Platformoje.

Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2022-05-03